© 2019 Proudly created by the Wix Master.  Part of the Fly Guy group.

  • Facebook
  • Instagram
WhatsApp משק פרוכטר

משק פרוכטר הוקם בשנת 1952 והיה מראשוני המשקים שגידלו ורדים באופן מסחרי, תחילה עבור השוק המקומי ואח"כ ביצוא עצמאי לאירופה.  

כיום אנו מגדלים במשק רימונים ותאנים. חוות ורדים קטנה וחממה לגידול ירקות אורגנים .  משק החי כולל תרנגולות מזנים שונים המטילות ביצי חופש, כוורות דבורים המייצרות דבש ועזים לחלב .